ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
 
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้เริ่มก่อตั้งในวันที่  30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2521  โดยมี นายพัฒน์ ผาทอง  และ  นายประยุทธ  ผาทอง ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินท่านละ 70,000  บาท และมีประชาชนใน 3 ตำบล  คือ  ตำบลบ้านกาศ  ตำบลบ้านเหล่า และตำบลบ้านกวาง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินอีก ตำบลละ 25,000  บาท  รวมที่ดินทั้งหมด 33ไร่ 2งาน 34 ตารางวา ละติจูด 18.08187 ลองติจูด 100.17209  โดยในปีแรก ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ศ.1จำนวน 1 ห้องเรียน ชั้น ม.1 จำนวน  1  ห้องเรียน โดยขอใช้ศาลาวัดบ้านหนอง และอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนอง (สหราษฎร์บำรุง) เป็นที่เรียน โดยมี  นายประหยัด  บุญยงค์ เป็นอาจารย์ใหญ่ มีข้าราชการครู จำนวน  5 คน ในปีต่อมาได้รับนักเรียนระดับชั้น ม.1 เพิ่มขึ้นอีก 2 ห้องเรียน และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง จำนวน        5 ห้องเรียน เป็นที่เรียนแทนศาลาวัดและอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนอง ในปี 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท  (มพช.2 รุ่นที่ 2) ทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค. เพิ่มเติมอีกครึ่งหลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง จำนวน 3 หน่วย และได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ในปี   พ.ศ. 2538 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน มีผู้บริหารโรงเรียนที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 
1. นายประหยัด บุญยงค์ 
2. นายพิทักษ์   บุญยเวทย์ 
3. นายมนสมุทร  ปานพรหม 
4. นายสุภาพ   สุทธิลักษณ์ 
5. นายวินัยศิลป์   ถือทอง  
6. นายกิจผจญ     แมตเมือง
7. นายสมศักดิ์  เจริญคำ      
8. นางวาสนา     สำเนียง  
9. นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
10.นางแสงเดือน  คำมา
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 มีข้าราชการครูจำนวน  9 คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน 6 คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักเรียน จำนวน 112 คน