สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นรูปรวงข้าว
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  เป็นรูปรวงข้าว  ความหมาย คือความสมบูรณ์ของแผ่นดิน แสดงถึงความเพิ่มพูนของสติปัญญา รวงข้าวเมื่อเป็นสีทองอันควรแก่การเก็บเกี่ยว จะโน้มตัวสู่พื้นดิน ย่อมแสดงให้เห็นถึงบุคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นลักษณะของคนดี