คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
          คณะกรรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
                                  ปีการศึกษา  2562
 
 
1.นายประดิษฐ์   ศศิภัทรกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
2.นายชยนันท์  เข็มวิชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ  (รองประธานกรรมการ)
3.นายพรหมพันธุ์   กองพลพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ  (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
4.นายวีรวัฒน์  ดมทวี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   (มูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ)
5.นายอุดมเดช   คณะบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุวรรณกาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นายโสภณ   กิติ     ผู้แทนผู้ปกครอง
10.นายประยุทธ    ศรีจันทร์กาศ ผู้แทนครู
11.นายกีรติ   เรือนคำ ผู้แทนองค์กรชุมชน
12.ส.อ.วินัย    เทพสาธร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13.นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้แทนศิษย์เก่า
14.พระอธิการมงคล   สุภัทโท   ผู้แทนองค์กรศาสนา
15.นายดนัยรัตน์   กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์