คณะผู้บริหาร

นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0994075569
อีเมล์ : piyaphatrutchanaphi105102@gmail.com