คณะผู้บริหาร


ผู้บริหารสถานศึกษา

นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0817240252
อีเมล์ : tonnan8@gmail.com

นางเยาวมาลย์ ผาทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0869164359

นายพชร คงประพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0869129750

นายนนทนัตถ์ ชัยยะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน