กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0817240252
อีเมล์ : tonnan8@gmail.com

นางสาวเจนจิรา มูลทิศ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐสุรางค์ บ่อคำ