กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมนึก เหล่ากาวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภัสกร จินารักษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 061-3209170
อีเมล์ : krujoy.napat@gmail.com

นาย สันท์ชัย นัยติ๊บ
ครู คศ.2
อีเมล์ : sanchai_chemistry@hotmail.com

พชร คงประพันธ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 086-9129750
อีเมล์ : pongsatorn_max@hotmail.com

นางสาวกนกพร ใจไหว
อัตราจ้าง
เบอร์โทร : 096-3207048
อีเมล์ : jaiwai11223344@gmail.com