กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเยาวมาลย์ ผาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0869164359

นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ศรี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0610352386