สาระสังคมศึกษา

นางเยาวมาลย์ ผาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระสังคมศึกษา
เบอร์โทร : 0869164359