ยินดีต้อนรับ....เข้าสู่โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 145 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
ประกาศของโรงเรียน
ป้องกันโควิดด้วย มาตรการ DMHT
ภาพกิจกรรม
จุลสารของโรงเรียน
จิตอาสาวัดกาศใต้ 30 พ.ค.66
กิจกรรมอบรมประจำสัปดาห์
Active Learning
รณงค์ลูกน้ำยุงลาย DMHT
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มอบเกียรติบัตรเรียนดี
เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 4
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์
ห้องเรียนแนะแนวม.6