ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารพัฒนยุทธ
อาคารพัฒนยุทธ  บบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
เป็นอาคารหลัก ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีห้องหมวดวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลานามัย ภาษาต่างประเทศ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ห้องแนะแนวและห้องโสตทัศนศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  ปี  แบบ สปช.105/29 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548
เป็นอาคารสำนักงาน ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องพัสดุ ห้องการเงิน  ห้องวิชาการ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 
อาคารเกษตรและอุตสาหกรรม
อาคารเกษตรและอุตสาหกรรม แบบ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
อาคารคหกรรม
อาคารคหกรรม แบบ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
อาคารหอประชุม
อาคารหอประชุม แบบ อาคารหอประชุม 100/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544
อาคารโรงอาหาร
อาคารโรงอาหาร สร้างเมื่อปี 2541
อาคารสหราษฏร์บำรุง
อาคารสหราษฏร์บำรุง เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา บ้านหนองสหราษฎร์บำรุง
เป็นอาคาร หมวดกิจกรรมศิลปะ และดนตรีนาฏศิลป์


อาคารผดุงวิทย์
อาคารผดุงวิทย์  เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา บ้านหนองสหราษฎร์บำรุง
เป็นอาคารหมวดภาษาไทย สังคมศึกษา และห้องพยาบาล